REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018

Referat af ordinær generalforsamling 2018
Der blev afholdt ordinær generalforsamling i Roskilde Tangoforening
fredag d. 24. februar 2018 kl. 18:30 på Kildegården, Helligkorsvej 5, Roskilde.

Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og der deltog 22 medlemmer.

Dagsorden
0. Valg af ordstyrer og referent
Anders Hansen blev valgt som dirigent
Bruno Ingemann blev valgt som referent.

1. Formandens beretning
I 2017 har Roskilde Tango videreført en del aktiviteter, som efterhånden er blevet standard og kendetegnet for vores tangoforening. Det er selvfølgelig de meget velbesøgte practicaer og milongaer på Roskilde Havn, som både er til glæde for os i foreningen, men som også trækker deltagere langvejs fra.
Af nyskabelser har vi i bestyrelsen eksperimenteret med to arrangementer, der var gratis for medlemmerne: en masterclass med Orlando Farias og en julefest fælles med Roskilde Salsaforening. Og herudover kom der fra nogle dedikerede medlemmer et forslag om at nedsætte en havnehjælper-gruppe, der har bistået med at afvikle milongaerne på Roskilde Havn. Stor tak til dem. Så vi synes at vores forening udvikler sig fint i den rigtige retning.
Bestyrelsen har i 2017 bestået af Torsten Hald, der er kasserer og arrangør af havne-milongaerne, Laila Thomassen, der er sekretær, Vivi Hansen og Tine Stampe, der er formand.
Foreningens mest stabile aktivitet er uden tvivl practicaerne. Per har utrætteligt afviklet 41 practicaer i årets løb med et støt stigende antal deltagere, der kulminerede med 30 deltagere to søndage i oktober. Jeg kender ikke andre practicaer eller eftermiddagsmilongaer, der trækker så mange deltagere. Tusind tak til Per for hans store indsats.
Igen i år afholdt vi fantastiske og stemningsfulde milongaer på Roskilde Havn. Det blev til fire live-koncerter med Tangarte fra Malmø, Joe Powers, Pentango og Trio Responso. Igen havde vi prøvet at arrangere med nogle meget forskellige kunstnere, og det giver gode erfaringer. Nogle orkestre bruger vi igen og andre er et sjovt engangsbekendtskab. Alle koncerter var godt besøgt, selvom vejret ikke var helt med os i år og der var to gange afvikling i Roskilde Sejlklub. Roskilde Kommune var hovedsponsor, og de har været så tilfredse, at vi har fået tilskud til milongaer igen i 2018.
Ud over havne-milongaerne i august har Roskilde Tango afholdt 7 milongaer i 2017. De fleste var på Kildegården, men én blev afholdt i Lejres smukke kulturhus Domus Felix, hvor Bruno Ingemann havde udstillet sine smukke og spændende malerier af tangomusik og –dans. Der blev danset mellem malerierne og milongaen trak 36 betalende deltagere fra nær og fjern. Bestyrelsen synes, at kulturhuset er velegnet og stemningsfuldt – til trods for det hårde gulv - og vi har allerede booket en milonga der i april. Så glæd jer. Vi afprøvede også et medlemsarrangement med en milonga til en fælles julefest med salsaforeningen. Bestyrelsen synes ikke at de to foreningers fest-koncepter helt passer sammen, så vi er ikke indstillet på at lave flere fælles fester.
Et andet medlemsarrangement var en master class med den meget erfarne og pædagogiske Orlando Farias før milongaen d. 28. april. Dette arrangement var en fin succes og det vil vi forsøge at gentage.
Vi deltog også med et lille arrangement på Rabalderfesten på Musicon den sidste lørdag i april. Vi vil gerne fortsat være til stede på Rabalderfesten, men det er en udfordring at finde den rette form i samspillet med meget højtspillede elektronisk musik og et underlag, der ikke er anlagt til tangosko.
Også i 2017 lykkedes det at starte et begynderhold. Det var i Kristians og Britts undervisning om mandagen. Det er glædeligt, fordi det er med til at sikre et godt tangomiljø i Roskilde. Og så glæder vi os naturligvis over en tilgang i medlemmer, så vi kom op på 55 medlemmer i 2017, og i 2018 ser vi ud til at nå godt op over 60 medlemmer, når alle de faste lige får husket at betale….
Fremtiden er som altid helt afhængig af medlemmernes opbakning. Bestyrelsen har stadig brug for forstærkning til afholdelse af milongaer både på Kildegården og på havnen. Herudover har vi et usikkerhedsmoment i forholdene på Kildegården, som jo er under ombygning. Vi er i dialog med kommunen og håber at få indflydelse, men det er ikke helt nemt. Her bliver en klar udfordring for den nye bestyrelse.

2. Fremlæggelse af revideret regnskab
Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt.

3. Indkomne forslag
Ingen forslag.

4. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet blev fastholdt med 100 kr. om året.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt en revisor
To medlemmer ønskede ikke genvalg nemlig Vivi Nielsen Hansen og Laila Thomassen.
Den nye bestyrelsen blev (gen)valgt og består af
Tine Stampe
Torsten Hald
Pia Bruun
Kim Damkjær
Til revisor blev valgt: Hans Henrik Madsen.

6. Eventuelt
Bestyrelsen har været i kontakt med kommunen om hvilke behov Roskilde Tango og andre danseforeninger har til et lokale i Kildegården, som skal renoveres i 2018. Medlemmerne nævnte flere andre muligheder: Biblioteket, Gimle, Ragnarock, Roskilde Højskole – og med ønske om ’mobilskabe’ til materialer.
’Sponsorjæger’ – blev introduceret som nyt begreb – samtidig med et tilbud om et møde med bestyrelsen for at kunne forbedre dette arbejde.
Flere milongaer? Nogen ønskede at Roskilde Tango holdt flere milongaer – og bestyrelsen er åben over for det, hvis der er flere aktive medlemmer, der tager ansvaret for at organisere det.
Lone Holde bliver 70 år – og hun vil i den anledning arrangere både en kunstudstilling og en milonga lørdag d. 17. marts 2018 på Musicon.
Der kom forslag om en mere tydelig markedsføring af forenings arrangementer - og at der blev en tættere kobling mellem Havne-arrangementerne og hurtig start på begynderhold. Og at der var kortere forløb med begynderhold (måske 3-4 gange) så deltagerne kunne se, om det var noget for dem.
Bestyrelsen vil arbejde videre med de gode forslag og kommentarer.

Efter generalforsamlingen var der Milonga med 25 deltagere.


Anders Hansen (ordstyrer)

Bruno Ingemann (referent)

 

-----------------------------------------------------------------------------

REFERAT GENERALFORSAMLING 2016

Referat af ordinær generalforsamling 2016
Der blev afholdt ordinær generalforsamling i Roskilde Tangoforening fredag d. 26. februar 2015 kl. 19 på Kildegården, Helligkorsvej 5, Roskilde.

Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og der deltog 11 medlemmer.

Dagsorden

0. Valg af ordstyrer og referent
Søren Werk blev valgt som dirigent.
Bruno Ingemann blev valgt som referent.

1. Formandens beretning
Formandens beretning fokuserede på:
- at bestyrelsen dels havde nye ideer og initiativer men også havde fastholdt de kendte og velfungerede aktiviteter
- foreningens 9 Milongaer i 2015 har været hyggelige og velbesøgte
- fire Milonga på Roskilde Havn hvoraf tre med levende orkester
- et forsøg med at holde gratis Milonga på INSP
- deltagelse i ’Åben dans’ på Musicon
- En af kerneaktiviteterne er Practica som Per Hansen er den drivende kraft i og hvor nye dansere bliver taget godt imod og hjulpet ind i tangoens univers
- to TURBOTango arrangementer (formanden takkede de aktive taxa-dansere)
- DJ-kursus med Kristian Andersen for nogle af foreningens medlemmer
- Google-kursus med Søren Werk
- bestyrelsen har deltaget i høring med kommunen omkring kultur og fritid
Og formanden konkluderede: ”Alt i alt et dejligt år med masser af aktiviteter.”

[se bilag med formandens beretning]

2. Fremlæggelse af revideret regnskab
Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt.

3. Indkomne forslag
Ingen forslag.

4. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet blev fastholdt med 100 kr. om året.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt en revisor
Et medlemmer ønskede ikke genvalg nemlig Kristian Andersen
Den nye bestyrelsen blev (gen)valgt og består af
Tine Stampe
Elsebeth Nielsen
Torsten Hald
Til revisor blev valgt: Hans Henrik Madsen.

6. Eventuelt
Bestyrelsen havde flere ideer til fremtidige arrangementer:
- mere TURBOTango med særlig fokus på at tiltrække flere unge
- eksperimentere med flere forskellige typer orkestre på Havnen i august
- lave en workshop omkring kvindeteknik om søndagen
- afholde et kursus i at lave Intro til milonga

Der var en længere diskussion om andre lokaler end Kildegården – men det viser sig at være temmelig svært. Måske vil der opstå nye muligheder i den kommende tid når hele Kildegård-komplekset skal forvandles til et bredere kultursted.
I forbindelse med at det var umuligt at finde det fjerde bestyrelsesmedlem udtrykte bestyrelsen et stort behov for at blive aflastet i forbindelse med afholdelsen af Milonga’er og TURBOTango.
Der var stor enighed blandt de fremmødte medlemmer om at genoptage den tidligere tradition med milonga-ansvarlige der både ville lette trykket på bestyrelsen og samtidig inddrage flere medlemmer i foreningens arbejde. Marie Luise Weber vil gerne være ansvarlig for at få dannet grupper af fire der bliver ansvarlige for afholdelsen af enkelte milongaer.
Her i 2016 er det 10 år siden at Roskilde Tango blev dannet – og Søren Werk vil gerne være arrangør for en jubilæumsfest i efteråret.

Efter generalforsamlingen var der Milonga med 24 deltagere.


Søren Werk (ordstyrer)

Bruno Ingemann (referent)

----------------------------------------------------------------------------

BILAG:

FORMANDENS ÅRSBERETNING 2015


Vi satte os for at prøve nye ting af, og det har vi gjort samtidig med at de gode gamle aktiviteter også er blevet videreført. Her kommer en liste:
Der har været milongaer: 9 stk. med større og større tilslutning. Rygtet vil vide at nogle af Roskildes milongaer er bedre besøgt end de ’fine’ i Kbh. Derudover har der været en milonga i samarbejde med INSP i deres meget anderledes lokaler på den gamle slagteriskole. Det var en spændende oplevelse, som trak mange til.
Der har været smukke dansearrangementer på Roskilde Havn. Fire torsdage i august med levende musik på de tre af aftenerne. Kristian holdt introerne og der var godt besøgt på alle aftenerne. Roskilde Kommune og Guldsmedene i Skomagergade sponserede arrangementet.

Og så har der været practicaer. Hver eneste søndag undtagen i ferierne lukker Pers Practica op på Kildegården. Og de er fantastisk velbesøgte. Practicaerne er i høj grad ’kernen’ i Roskilde Tangos identitet. Her tager vi (læs Per) godt imod de nye dansere og udveksler erfaringer med de erfarne.
Ind imellem nåede vi at vise flaget ved et arrangement på Musicon i juli. Vi vil jo altid gerne stille op og lokke flere til at danse, men lige på Musicon var konkurrencen fra rockmusikken nok lidt for heftig. Vi må nok erkende at vi ikke passer ind i segmentet der.

Så havde vi lovet at prøve nye ting af. Og ud over besøget på INSP er det blevet til to TURBOtangoer i hhv. september og december. De blev store successer med 20 og 26 dansere pr. gang. Det ene formål med TURBOtango er at tilbyde undervisning med øvede dansere både til par og singler. Det andet er hurtigt at bringe nye dansere op på et niveau, hvor de kan gå på et let-øvet undervisningshold. Og jeg kan ikke sige nok tak til de medlemmer der tropper op og er taxadansere. Uden jer kunne det slet ikke lade sig gøre.
Bestyrelsen har også været flittig lidt i det skjulte. Kristian tilbød et kursus i DJ’ing, så nu er vi endnu flere der kan deles om tjansen med at være DJ. Bestyrelsen lærte Googlemails velsignelser (Søren Werk hjalp os), så nu har vi totalt overblik over medlemmer og interesserede. Vi har oprustet på PR-siden med flyers og facebook. Og vi begyndte så småt at eksperimentere med taxadansere til intro før milongaerne.

Alt i alt et dejligt år med masser af aktiviteter.
Og så en lille smule om ideerne for fremtiden. Ifølge vedtægterne er alle på valg, så jeg kan jo ikke garantere, at det bliver til noget.
Vi vil gerne lave mere TURBO. Håber medlemmerne bakker op. F.eks. Turbotango kombineret med begynderhold til nedsat pris
Vi vil gerne trække unge til. Måske kan vi bruge noget af overskuddet på det.
Vi vil gerne eksperimentere lidt mere med orkestrene på Havnen.
Der er forslag om kvindeteknik om søndagen.
Vi har overvejet intro for begyndere før milonga med taxadanser og underviser
Vi overvejer om nogen vil lave et kursus i at give intro til milonga
Og vi vil stadig gerne have nogle bedre lokaler. Men det viser sig at være svært.
2016 skal nok blive et sjovt år.

Tine Stampe / formand

 

----------------------------------------------------------------------------

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE TANGOFORENING

Godkendt på foreningens stiftende generalforsamling fredag den 27. januar 2006. Ændret på ordinær generalforsamling fredag den 10. februar 2012.

1. Foreningen hedder Roskilde Tangoforening og har hjemsted i Roskilde Kommune.

2. Foreningens formål er at fremme interessen for Argentinsk Tango i Roskilde. Til dette formål afholder foreningen arrangementer - så som introtimer, øvetimer, tangobal og undervisning mv - for nye såvel som gamle tango interesserede. Formålet med at lave denne forening er at få adgang til at låne kommunens lokaler til disse arrangementer.

3. Enhver der vil fremme formålet kan blive medlem af foreningen. Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

4. Generalforsamlingen vælger hvert år en bestyrelse på fire medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Formand og kasserer har tegningsret for foreningen. Bestyrelsen afholder møder om foreningens aktiviteter efter behov. Ved afstemning i bestyrelsen med stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan inddrage aktive medlemmer til eventuelle underudvalg til udførelse af aktiviteterne.

5. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen indkaldes med mindst to ugers varsel af bestyrelsen eller mindst 25 % af medlemmerne eller mindst 10 medlemmer. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, dog kræver vedtægtsændringer 2/3-dels flertal. På generalforsamlingen skal der vælges en dirigent, og der skal laves et beslutningsreferat, som skal være tilgængelig for medlemmerne senest en uge efter generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal med følgende dagsorden:

1. Formandens beretning
2. Fremlægning af revideret regnskab
3. Indkommende forslag - som skal være bestyrelsen i hænde en uge før generalforsamlingen
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af fire medlemmer til bestyrelsen samt en revisor
6. Eventuelt

6. Opløsning af foreningen kan kun finde sted, såfremt dette vedtages på to efter hinanden følgende generalforsamlinger. Eventuelle midler overgår til en anden tangoforening i Danmark efter den siddende bestyrelses valg.