REFERAT GENERALFORSAMLING 2016

Referat af ordinær generalforsamling 2016
Der blev afholdt ordinær generalforsamling i Roskilde Tangoforening fredag d. 26. februar 2015 kl. 19 på Kildegården, Helligkorsvej 5, Roskilde.

Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og der deltog 11 medlemmer.

Dagsorden

0. Valg af ordstyrer og referent
Søren Werk blev valgt som dirigent.
Bruno Ingemann blev valgt som referent.

1. Formandens beretning
Formandens beretning fokuserede på:
- at bestyrelsen dels havde nye ideer og initiativer men også havde fastholdt de kendte og velfungerede aktiviteter
- foreningens 9 Milongaer i 2015 har været hyggelige og velbesøgte
- fire Milonga på Roskilde Havn hvoraf tre med levende orkester
- et forsøg med at holde gratis Milonga på INSP
- deltagelse i ’Åben dans’ på Musicon
- En af kerneaktiviteterne er Practica som Per Hansen er den drivende kraft i og hvor nye dansere bliver taget godt imod og hjulpet ind i tangoens univers
- to TURBOTango arrangementer (formanden takkede de aktive taxa-dansere)
- DJ-kursus med Kristian Andersen for nogle af foreningens medlemmer
- Google-kursus med Søren Werk
- bestyrelsen har deltaget i høring med kommunen omkring kultur og fritid
Og formanden konkluderede: ”Alt i alt et dejligt år med masser af aktiviteter.”

[se bilag med formandens beretning]

2. Fremlæggelse af revideret regnskab
Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt.

3. Indkomne forslag
Ingen forslag.

4. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet blev fastholdt med 100 kr. om året.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt en revisor
Et medlemmer ønskede ikke genvalg nemlig Kristian Andersen
Den nye bestyrelsen blev (gen)valgt og består af
Tine Stampe
Elsebeth Nielsen
Torsten Hald
Til revisor blev valgt: Hans Henrik Madsen.

6. Eventuelt
Bestyrelsen havde flere ideer til fremtidige arrangementer:
- mere TURBOTango med særlig fokus på at tiltrække flere unge
- eksperimentere med flere forskellige typer orkestre på Havnen i august
- lave en workshop omkring kvindeteknik om søndagen
- afholde et kursus i at lave Intro til milonga

Der var en længere diskussion om andre lokaler end Kildegården – men det viser sig at være temmelig svært. Måske vil der opstå nye muligheder i den kommende tid når hele Kildegård-komplekset skal forvandles til et bredere kultursted.
I forbindelse med at det var umuligt at finde det fjerde bestyrelsesmedlem udtrykte bestyrelsen et stort behov for at blive aflastet i forbindelse med afholdelsen af Milonga’er og TURBOTango.
Der var stor enighed blandt de fremmødte medlemmer om at genoptage den tidligere tradition med milonga-ansvarlige der både ville lette trykket på bestyrelsen og samtidig inddrage flere medlemmer i foreningens arbejde. Marie Luise Weber vil gerne være ansvarlig for at få dannet grupper af fire der bliver ansvarlige for afholdelsen af enkelte milongaer.
Her i 2016 er det 10 år siden at Roskilde Tango blev dannet – og Søren Werk vil gerne være arrangør for en jubilæumsfest i efteråret.

Efter generalforsamlingen var der Milonga med 24 deltagere.


Søren Werk (ordstyrer)

Bruno Ingemann (referent)

----------------------------------------------------------------------------

BILAG:

FORMANDENS ÅRSBERETNING 2015


Vi satte os for at prøve nye ting af, og det har vi gjort samtidig med at de gode gamle aktiviteter også er blevet videreført. Her kommer en liste:
Der har været milongaer: 9 stk. med større og større tilslutning. Rygtet vil vide at nogle af Roskildes milongaer er bedre besøgt end de ’fine’ i Kbh. Derudover har der været en milonga i samarbejde med INSP i deres meget anderledes lokaler på den gamle slagteriskole. Det var en spændende oplevelse, som trak mange til.
Der har været smukke dansearrangementer på Roskilde Havn. Fire torsdage i august med levende musik på de tre af aftenerne. Kristian holdt introerne og der var godt besøgt på alle aftenerne. Roskilde Kommune og Guldsmedene i Skomagergade sponserede arrangementet.

Og så har der været practicaer. Hver eneste søndag undtagen i ferierne lukker Pers Practica op på Kildegården. Og de er fantastisk velbesøgte. Practicaerne er i høj grad ’kernen’ i Roskilde Tangos identitet. Her tager vi (læs Per) godt imod de nye dansere og udveksler erfaringer med de erfarne.
Ind imellem nåede vi at vise flaget ved et arrangement på Musicon i juli. Vi vil jo altid gerne stille op og lokke flere til at danse, men lige på Musicon var konkurrencen fra rockmusikken nok lidt for heftig. Vi må nok erkende at vi ikke passer ind i segmentet der.

Så havde vi lovet at prøve nye ting af. Og ud over besøget på INSP er det blevet til to TURBOtangoer i hhv. september og december. De blev store successer med 20 og 26 dansere pr. gang. Det ene formål med TURBOtango er at tilbyde undervisning med øvede dansere både til par og singler. Det andet er hurtigt at bringe nye dansere op på et niveau, hvor de kan gå på et let-øvet undervisningshold. Og jeg kan ikke sige nok tak til de medlemmer der tropper op og er taxadansere. Uden jer kunne det slet ikke lade sig gøre.
Bestyrelsen har også været flittig lidt i det skjulte. Kristian tilbød et kursus i DJ’ing, så nu er vi endnu flere der kan deles om tjansen med at være DJ. Bestyrelsen lærte Googlemails velsignelser (Søren Werk hjalp os), så nu har vi totalt overblik over medlemmer og interesserede. Vi har oprustet på PR-siden med flyers og facebook. Og vi begyndte så småt at eksperimentere med taxadansere til intro før milongaerne.

Alt i alt et dejligt år med masser af aktiviteter.
Og så en lille smule om ideerne for fremtiden. Ifølge vedtægterne er alle på valg, så jeg kan jo ikke garantere, at det bliver til noget.
Vi vil gerne lave mere TURBO. Håber medlemmerne bakker op. F.eks. Turbotango kombineret med begynderhold til nedsat pris
Vi vil gerne trække unge til. Måske kan vi bruge noget af overskuddet på det.
Vi vil gerne eksperimentere lidt mere med orkestrene på Havnen.
Der er forslag om kvindeteknik om søndagen.
Vi har overvejet intro for begyndere før milonga med taxadanser og underviser
Vi overvejer om nogen vil lave et kursus i at give intro til milonga
Og vi vil stadig gerne have nogle bedre lokaler. Men det viser sig at være svært.
2016 skal nok blive et sjovt år.

Tine Stampe / formand

 

----------------------------------------------------------------------------

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE TANGOFORENING

Godkendt på foreningens stiftende generalforsamling fredag den 27. januar 2006. Ændret på ordinær generalforsamling fredag den 10. februar 2012.

1. Foreningen hedder Roskilde Tangoforening og har hjemsted i Roskilde Kommune.

2. Foreningens formål er at fremme interessen for Argentinsk Tango i Roskilde. Til dette formål afholder foreningen arrangementer - så som introtimer, øvetimer, tangobal og undervisning mv - for nye såvel som gamle tango interesserede. Formålet med at lave denne forening er at få adgang til at låne kommunens lokaler til disse arrangementer.

3. Enhver der vil fremme formålet kan blive medlem af foreningen. Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

4. Generalforsamlingen vælger hvert år en bestyrelse på fire medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Formand og kasserer har tegningsret for foreningen. Bestyrelsen afholder møder om foreningens aktiviteter efter behov. Ved afstemning i bestyrelsen med stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan inddrage aktive medlemmer til eventuelle underudvalg til udførelse af aktiviteterne.

5. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen indkaldes med mindst to ugers varsel af bestyrelsen eller mindst 25 % af medlemmerne eller mindst 10 medlemmer. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, dog kræver vedtægtsændringer 2/3-dels flertal. På generalforsamlingen skal der vælges en dirigent, og der skal laves et beslutningsreferat, som skal være tilgængelig for medlemmerne senest en uge efter generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal med følgende dagsorden:

1. Formandens beretning
2. Fremlægning af revideret regnskab
3. Indkommende forslag - som skal være bestyrelsen i hænde en uge før generalforsamlingen
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af fire medlemmer til bestyrelsen samt en revisor
6. Eventuelt

6. Opløsning af foreningen kan kun finde sted, såfremt dette vedtages på to efter hinanden følgende generalforsamlinger. Eventuelle midler overgår til en anden tangoforening i Danmark efter den siddende bestyrelses valg.